Vedtægter for Thurø Borgerforening

§1

Foreningens navn er Thurø Borgerforening.

 

§2

Foreningen har til formål at samle Thurøs borgere i en upolitisk forening til sammenkomster og underholdning samt varetage og styrke almennyttige anliggender.

Og sikre at den til enhver tid værende flagallé opsættes i henhold til bestyrelsens flagregulativ.

Flagene kan ikke udlånes eller udlejes.

Flagalléen må ikke opsættes på dage, hvor der er begravelse/bisættelse fra Thurø kirke.

 

§3

Som medlemmer kan optages alle, der er fyldt 18 år.

Ved generalforsamlingen skal medlemskort medbringes og hvert medlem/husstand har 1 stemme.

 

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles ved opslag på banner i krydset Brovejen/Bergmannsvej/Erikholmsvej, eller i et lokalt dagblad/ugeblad og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Der kan kun afgives stemme ved fremmøde.

Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

    Valg af dirigent
    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
    Aflæggelse af regnskab
    Fastlæggelse af kontingent
    Indkomne forslag
    Valg af bestyrelsesmedlemmer
    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
    Valg af 1 revisor
    Eventuelt

 

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På ulige årstal (1. gang i 2013) er 3 medlemmer på valg og på lige årstal er 2 medlemmer på valg, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

2 suppleanter, 1 revisor vælges for et år ad gangen og afstemningen sker ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen vælger selv repræsentanter til eventuelle underudvalg.

 

§5a

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

 

§6

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves helårligt forud.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

§7

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker i følgende tilfælde:

    Når et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil.
    Når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har ønsket det og samtidig har angivet årsagen eller fremlangt et eller flere konkrete dagsordenpunkter til den ekstraordinære generalforsamling.
    Indvarsling sker som nævnt under §4.

 

§8

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der behandles på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Afstemningen sker ved almindelig stemmeflertal.

 

§9

Foreningen kan opløses ved almindeligt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som indkaldes i henhold til §7.

Opløses foreningen, træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler og værdier.

 

   Vedtaget pr. 27-02-2017